Balurghat

DEPARTMENT OF PATHOLOGY - BALURGHAT

 • Dr. Krishnendu Mondal, MD. (Pathology)
 • Dr. Amitabha Saha, MD. (Pathology)
 • Dr. MD. Shahabuddin, MD. (Pathology)
 • Dr. Ranjan Sarkar, MD. (Pathology)
 • Dr. Rupali Mandal, MD. (Pathology)
 • Dr. Sanjeev Kumar, MD. (Microbiology)

DEPARTMENT OF NEUROLOGY - BALURGHAT

 • Dr. Shankar Prasad Saha, MD., DM.
 • Dr. Arindam Das, MD., DM.
 • Dr. Dibyayanam Sahu, MD. DM.

DEPARTMENT OF RADIOLOGY - BALURGHAT

 • Dr. P. T. Bachhar, MD., (Radiology)
 • Dr. S. Bhattacharya, DMRD

DEPARTMENT OF CARDIOLOGY - BALURGHAT

 • Dr. P. P. Deb, MBBS.
 • Dr. Arindam Basu, MD., DM.
 • Dr. Soumik Ghosh, MD., DM.
 • Dr. Arnab Banerjee, MD.
 • Dr. Kaushik Manna, MD.